رزمنده ای که خودش گمنام ، ولی عکسش آشنا است

بیرمرد رزمنده ای را که درعکس مشاهدم میکنید : حاج علیقلی علی بیگی فرزند میرزا جان متولد شهر "بن " از استان چهارمحال وبختیاری میباشد .این رزمنده هم استانی  طی سه دوره در عملیاتهای فتح المبین درسال 1360-عملیات خیبر سال 1362-وعملیات کربلای بنج درسال 1365-حضورداشته است .درخصوص توضیحات بیشتردرخصوص این عکس اینطور نقل میکند که درسال 1362 ودرزمان اعزام به منطقه عملیاتی خیبر زمانی که سواربرقایق بودیم خبرنگارعکاسی هم همراه مابود که این عکس رااز ما گرفت .وی درخصوص دیگررزمندگان همراه خود اینطور میگوید که رزمنده ای که کلاه مشکی برسردارد از رزمندگان شهرجونقان میباشند وسه رزمنده دیگر از رزمندگان شهرک (شهرکیان ) میباشند .ایشان میگوید درسفر استانی سال 1371 مقام معظم رهبری به استان ایشان سراغ مرا گرفته بودند وگفته بودند که به این رزمنده بگویید بیاید بیش من .درزمان ملاقات  خبرنگاران عکسهای زیادی از ما گرفتند که یک نمونه ازان را تا چند سال قبل داشتم که   یکی از اقوام در اصفهان ازمن گرفت

 

.

/ 0 نظر / 19 بازدید