نحوه شهادت سردارشهید عبدالصمد امیریان فرمانده گردان حضرت امیر (ع)

صدای انفجاردرکل منطقه بیچید ومتعاقب آن رزمندگان شوروحالی بیداکردند .بقیه آربی جی زنها هم با دیدن این صحنه روحیه مضاعفی گرفتند وشروع به شلیک به سمت تانکها کردند وچندتانک از دشمن رامورد اصابت قراردادند ..درگیری با تانکها به اوج خود رسیده بود .دراین زمان سردارامیریان به سمت تانکی که قصد عبوراز یک خاکریز کوتاه راداشت دوید وبا شلیک یک موشک  "شنی تانک " را موردهدف قرارداد.خدمه تانک  بارها کردن آ ن  با به فرارگذاشتند .بلافاصله گلوله دیگری را آماده شلیک کرد و رودر روی تانکی ایستاد که قصد نزدیک شدن به نیروها راداشت .همه نگاهها متوجه اوبود ومنتظر شلیک .دراین لحظه تانک عراقی  هم ازحرکت ایستاد .

گویی زمان متوقف شده بود.  با طنین فریاد الله اکبر سردارامیریان گلوله آربی جی به سمت تانک شلیک شد وهمزمان تانک دشمن نیز با گلوله مستقیم به سمت سردار امیریان شلیک کرد .درچشم برهم زدنی تانک دشمن باصدای مهیبی منفجرشد و جسم نازنین سردارامیریان نیز  دراثراصابت شلیک تانک  دربرابر چشمان ما تکه تکه شد به نحوی که نیمی ازبدن او درهمان محل افتاد وبقیه اعضای آن  در درمنطقه وسیعی  برروی علف های چولان وبشت خاکریز براکنده شد .نحوه شهادت سردارامیریان یکی از حماسی ترین صحنه های شهادتی است که  تاریخ جنگ به خود دیده بود.  

 

/ 0 نظر / 36 بازدید