سرداررشید سپاه اسلام شهید خداکرم رجب پورقهفرخی

به سبب علاقه به تدریس شغل آموزگاری راانتخاب کرد تا وسیله ای باشد برای آگاهی بخشیدن به نسلهای جوان . شهیدرجب پوردرکنارتدریس بابرگزاری برنامه های کوهپیمایی برای دانش آموزان موجبات خودسازی و تفریحات سالم رابرای آنهافراهم مینمود.واینگونه فعالیتها موجب شده بود که الفت عمیقی بین اوودانش آموزانش بوجود آید .که نمونه آن زمانی بود که میخواست ازروستای خراجی به نقطه دیگری منتقل گرددومردم آن روستا که به اوعلاقه شدیدی داشتند باتجمع خود خواستارماندن اودرروستا میشوند .

شهیدرجب پور بیست وپنج ساله بود که جنگ آغاز شد .ودرهمان ابتدای جنگ به سمت جبهه ها شتافت .وبا بانشان دادن رشادتهای بزرگی مورد توجه فرماندهان قرارگرفت .سردارجب پوریکی ازسرداران شجاع تیپ سرافراز حضرت قمربنی هاشم (ع) بود که درمیادین نبرد رشادتهای زیادی ازخود نشان داد تا اینکه روح بلند وملکوتی اش درکربلای شلمچه آماده پرواز شد ودرتاریخ 21/10/65درجوارحضرت دوست منزل گرفت یادش گرامی و جاودانه  باد.

سردارشهید خداکرم رجب بور  وبسیجی عارف شهید علیرضا کاووسی

 

.یکی ازهمرزمانش نقل میکند درعملیات کربلای پنج درتاریکی وشلوغی عملیات اوازمن جداشد تااینکه مدتی بعد صدای سرهنگ کیانی راشنیدم که خطاب به من فریاد میزد بیا اینجا رجب پورزخمی شده گفتم آمبولانس بیاید . کمک کن اورابه بیمارستان منتقل کنند .پس ازآمدن آمبولانس درحالی که مشغول انتقال اوبه آمبولانس بودیم گلوله ای  درنزدیک ما منفجرشد وعده ای ازنیروها ازجمله سیدرحیم موسوی مجروح شدند بقیه مجروحان رانیز به آمبولانس سوارکردیم  وآنهارا به اهوازمنتقل کردیم .دربیمارستان شهیدرجب پوررا به اتاق عمل بردند وماکه گمان میکردیم مشکل خاصی برای اوبوجود نیامده به خط برگشتیم پس ازاتمام عملیات زمانی که به مرخصی آمدیم درانجا بود که متوجه شدیم سرداررجب پور به شهادت رسیده است .

 

/ 3 نظر / 89 بازدید

این گور به گور شده یچه های بیگناه ونادان را به کشتن داد اما خودش روز عملیاتها پشت خط اهواز تشریف داشت اما خدا خوب زد دهن شو گاید ریق رحمت نوش جانش

توهم اگه مرد بودی زمان جنگ نمیرفتی توی آخور توی طویله قایم بشی .نه به خاطر انقلاب نه به خاطر اسلام لااقل به خاطر وطنت میرفتی جنگ . مرگ نزدیکه وقیامت نزدیک تر .جواب توبمونه روزقیامت .

محمد

سلام میخواستم به این شخصی که به شهید رجب پور توهین کرده بگم اون موقع که شهید رجب پور میومد اهواز تو توگور بابات بودی؟ احمق بی شعور که حتی بغض و کینه شما حتی بعد از شهادت بسیجی ها هم تمام شدنی نیست .