سرداررشید سپاه اسلام شهید الیاس ارجمند

 دوران دبستان را در زادگاهش وروستای مجاور (سهل آباد )سپری نمود.کمی که بزرگترشد پا به پای  پدر برای شکار به کوهستانهای مرتفع صعود میکرد.درآبهای خروشان و وحشی رودخانه خرسان وسندگان شنا میکرد وبا همبازیهایش زور آزمایی میکرد . اینگونه بود که  این طبیعت خشن  آرام آرام  اورا برای روزهای سخت آماده کرد .برای ادامه تحصیل دردوره راهنمایی عازم اصفهان شد .وهمزمان باتحصیل بدلیل نیازهای مالی مشغول به کار درشرکت هلی کوپترسازی شد ودرکنار این فعالیتها  به فراگیری ورزشهای رزمی پرداخت وبواسطه بنیه ای قوی وشجاعت ذاتی پیشرفت چشمگیری دراین زمینه نمود . حضوراودراصفهان مصادف شد با تظاهرات مردمی برعلیه رژیم پهلوی والیاس نیز دوشادوش بقیه مردم دراین تظاهراتها شرکت میکرد که دراین راه توسط ماموران دستگیروزندانی شد .درتاریخ 15/4/59به همراه پرویزقنبری وعده ای دیگرازدوستان جهت  گذراندن دوره خدمت سربازی به پادگان لشگرک تهران اعزام شد .زمان زیادی طول نکشید که جنگ آغاز شد .والیاس به همراه دوستش پرویزقنبری به لشکر 28 کردستان درمریوان اعزام شدند .سردارارجمند نخستین تجربه جنگی خود رادرپاکسازی روستای نی ازلوث گروهکهای ضد انقلاب آغازکرد .واین فرصتی بود که دلاوردشت فلارد دستی به آتش ببرد .دراین نبرد اوازناحیه پا دراثر ترکش نارنجک تفنگی مجروح شد واورا اجبارا برای مدتی خانه نشین کرد برای اوکه روحی سرکش وبیقرارداشت این مدت ازسخت ترین ایام زندگی اش بود اما ازیک طرف فرصتی شد برای خوسازی معنوی .پس ازبهبودی عازم دومین ماموریت خودشد که دراین ماموریت حسن قربانی ازدوستان نزدیکش درارتفاعات حصون به شهادت رسید .خبرشهادت حسن درارتفاعات دالانه به الیاس رسید .این خبرتاثیر عمیقی دروجود اوگذلشت .وتصمیم گرفت برای زدن ضربات شدید تر به دشمن به تنهایی جهت شناسایی وارد خاک دشمن شود واین جا بود که فرماندهان وی به استعدادذاتی اوبه عنوان یک نیروی اطللاعاتی پی بردند .

درنخستین برنامه شناسایی زمانی که به خاک دشمن نفوذ میکند مدت  چهارروزرادرخاک دشمن به سر میبرد ودرحالی که همرزمان اوازبازگشتش قطع امید کرده بودند پس ازچهارروز درحالی مراجعت میکند که ملبس به لباس کردی واطلاعات ذی قیمتی ازدشمن بوده  که با تکیه براین اطلاعات ضربات سختی به دشمن وارد میشود .پس ازاتمام دوره سربازی درخردادماه 62 به عضویت سپاه پاسداران درآمد تا بدینوسیله لیاقتها وشایستگیهای خودرادرلباس مقدس پاسداری بروزدهد .بلافاصله خودرابه مقر تیپ 44حضرت قمربنی هاشم رساند وخودرابه سردارمحسن نیله معرفی کرد.الیاس به دنبال گمشده نام آشنای خود میگشت اعجوبه دلاوری به نام شاهمرادی .مدتی ازحضورش درمنطقه نگذشته بود که نخستین عملیات شناسایی خودرادرجنوب  اجرا کرد وبارفتن به داخل مقرنیروهای عراقی وبه همراه آوردن کلاش دوقبضه روسی ویک رادیوی عراقی همگان راشگفت زده کرد .واین کاراومصادف شد با ورود سردار شاهمرادی به منطقه ..این نخستین لحظات تشکیل تیم سه نفری نیلی شاهمرادی وارجمند بود .درعملیات والفجر4 ازاوایل شهریور 62 نیروهای اطلاعات شناساییهای خودراآغازکردند.شناسایی قله های مارو –خلوزه وپنجوین دردستورکارفرماندهان بود واین فرصت خوبی برای سردارارجمند  بود که باتوجه به سابقه آشنایی قبلی به منطقه وآشنایی به زبان کردی درعالی ترین سطح کارخودرا انجام دهد وشخصا شناسایی ارتفاعات خلوزه را برعهده گیرد .اواخرشهریورنیروهای پیاده تیپ جهت انجام عملیات به منطقه وارد شدند ونهایتا درشامگاه 26مهرماه 62رزمندگان  با راهنمایی سردارارجمند ازمعابرموردنظرعبورداده شدندو با فرماندهی دلاورانه سردار سید کمال فاضل ورزم بی یادماندنی نیروهایی همچون سردارمصطفوی  حماسه قهرمانانه فتح ارتفاعات خلوزه را برای تیپ سرافراز 44 حضرت قمربنی هاشم رقم زدند.  و نتیجه این نبرد الحاق نیروهای دومحور با یکدیگر درمنطقه کانی مانگا وآزادسازی دره شیلر شد .وبزرگترین پیروزی منطقه غرب نصیب رزمندگان شد .به سبب لیاقتی که سردارارجمند دروالفجر4 ازخود نشان داده بود فرماندهان را برآن داشت تا اورا به ماموریت حساسی اعزام نمایند .سردارارجمند به همراه تخریبچی شانزده ساله ای به نام فریبرز خدابنده ودونفردیگر به سمت مریوان ومناطق برفگیر پنجوین حرکت کردند ودرلباس عشایر وارد منطقه شدند وزمستان سال 62 رادرسخت ترین شرایط جهت شناسایی منطقه سپری نمودند ومجددا به جبهه جنوب بازگشتند .سردارارجمند درعملیات خیبر دریکی ازعملیاتهای شناسایی به تنهایی وارد خاک دشمن میشود وپس ازدوشب درحالی به مقر بازمیگردکه یک درجه دارارتش عراق را نیز بعنوان اسیر باخود به همراه داشته .سه روزپس ازآن درتاریخ 3/12/62عملیات خیبر آغازشد که سردارارجمند دراین نبرد گردانی از نیروهای تیپ 44 را همراهی کرد .

عملیات بدر  :بهمن ماه سال 63تیپ سرافرز 44 تازه جزایرمجنون شمالی را تحویل گرفته بود واین مناطق را به سه بخش تقسیم نموده بود سهم سردارارجمند ازشناسایی  بخش میانی بود .سردارشاهمرادی برای این منظور سردارارجمند رابه مدت 15 روز جهت آموزش غواصی به عقب فرستاد .

پس ازاتمام آموزش وبازگشت به تنهایی  با لباس غواصی  درحالی که سواربر یک بلم ی بود که موتورآن بوسیله باطری حرکت میکردبه سمت منطقه ای ناشناخته میرود فاصله بین دوخط حدود بیست کیلو متر بود .ازجزیره شمالی مجنون تاخشکی مقابل نهر رطه قریب هیجده کیلومتر هوردرسمت نیروهای خودی پوشیده ازنی وچولان بود که عراقی ها نیزارهای سمت خود را به شعاع دوکیلومتر بریده بودند  وسنگرهای کمین متعددی تعبیه کرده بودند .تا کوچکترین تحرکی ازچشم آنها دورنماند . وبا نزدیک شدن به خطوط دشمن وارد آبهای سرد ی میشود .که باوزش باد شدیدی همراه بوده  وخود را به خطوط دشمن میرساند .دوروزبعد مجددا به خاک دشمن نفوذ میکند اما اینبار به همراه مجید اسفندیاری وعلی شیر باقری ا.اینبار تا عمق بیشتری نفوذ میکنند وپل استراتژیک جویبر را نیز شناسایی میکنند .دردفعات بعد فرماندهان گردانهای پیاده رابرای توجیه وآشنایی نزدیک ازمنطقه به همراه خودمیبرد سرهنگ  پاسدار جمشید علی بابایی ومحمد ثانی ازجمله  کسانی بودند که به همراه سردارارجمند تازیر سنگرهای دشمن  رفتند وبازگشتند ..تااینکه درتاریخ 19/12/63نیروهای تیپ 44 آماده حمله شدنددراین عملیات  الیاس فرماندهی چهل نفره غواصانی را برعهده داشت که قراربود قبل ازرزمندگان خط دشمن را بشکنند .. اینان دست چینی از جوانانی بودند که هریک به تنهایی اعجوبه هایی درمیدان نبرد بودند .

وقت است تا بارسفر برباره بندیم

دل برعبورازسدخارو خاره بندیم

وقت است تادرسردسیر جان فسرده

آتش بیفروزیم وامشب گرم گردیم

شب گیرما درجنگ خیبر یاد بادا

روح خدا ازجنگ امشب شاد بادا

پس ازرسیدن غواصان به نزدیکی خط . پس ازشروع درگیری نیروهای سردارمهدی باکری (لشکر31عاشورا) درسمت چپ  تیپ 44وغفلت نیروهای دشمن به سمت آنها .  حمله برق آسای غواصان برسر دشمن آغازمیشود وپس ازپاک سازی سنگرها سردار ارجمند با شلیک گلوله های سبز رنگ رسام مجوز  حرکت قایقها را صادرمیکند.ازسیل بند تا رودخانه دجله وپل جویبر حدود 12کیلومترفاصله بود .جاده العماره –بصره آن طرف رودخانه دجله قرارداشت .نیروها ازراه رسیده  وبه پیشروی ادامه دادند ومقاومت سرسختانه دشمن رادرهم شکستند .سردارایرج آقابزرگی به همراه نیروهای تحت امرش دومقر ازدشمن را دردرهم شکستند .وگروهی ازرزمندگان حماسه انفجارپل جویبر را خلق کردند  باروشن شدن هوا سردارارجمند به همراه محمد ثانی ومحسن نیلی مشغول شکارتانک شدند .الیاس بدون ذره ای ترس تمام قد می ایستاد وشلیک میکرد ودرجواب محمد ثانی که به اومیگفت تورا میزنند میگفت :وجعلنا را بخوان ونترس .من باید ایستاده نشانه گیری کنم ودلچسب شلیک کنم تا دلم راضی باشد .دراین زمان تک تیراندازعراقی ماشه آرپی جی وانگشت سردارارجمند را نشانه میگیرند ومورد اصابت قرارمیدهد که انگشت اوقطع میشود . پاییز 64 کاربچه های اطلاعات دوباره شروع شد .سردارارجمند ازسرهنگ کیانی درخواست نیروکرد وسرهنگ کیانی دست چینی ازبهترین نیروها رادراختیاراوگذاشت .عده ای ازدیده بانان اوازروی دکل های شصت متری بوسیله دوربینهای قوی عمق خاک دشمن را شناسایی میکردند آنها شبانه به همرا ه  مایحتاج خودبالامیرفتند وشبانه هم بازمیگشتندودرطول روزتحرکات نیروهای دشمن درمنطقه فاو خورعبدالله وبوبیان رازیرنظرداشتند . .حتی نیروهای خودی هم ازوجودآنها اطلاع نداشتند .غلامرضا یکی ازدیده بانانی بود که روی یکی ازهمین دکلها به شهادت رسید .روز موعود نزدیک بود وتیپ حضرت قمربنی هاشم (ع) دراین برهه از  زمان بهترین فرماندهان خود را دراختیارداشت دلاورانی  همچون محمد علی شاهمرادی - رضارحمانی –سیدکمال فاضل- جمشید علیبابایی –غلامرضا کاووسی ––همایون امیرخانی –اسماعیل اسکندری -ایرج آقابزرگی- محمد کیانی –حسین شیرزاد- و.....

قبل ازآغازعملیات سردارارجمند ازواحد تبلیغات خواست ترتیبی بدهند تا صدای یارانش درواحد اطلاعات ضبط شود تایادگاری ازااین روزهاباشد یارانی همچون نعمت الله جعفری-رمضان خدادادی –محمودباقری وسعیدی  اززرین شهر   .فتح الله جعفری-نورعلی احمدی از لردگان محمد آقاباباییان  -امیرعلی بهادر –زارع پورا زبروجن ومصطفی واجدی –کاظمی و....

.تااینکه درتاریخ 20/11/64بارمزمبارک یافاطمه زهرا (س) عملیات بزرگ والفجر8 آغازشد .وشکست تاریخی حزب بعث رقم خورد دشمن زخم خورده  بلافاصله دست به پاتکهای سنگینی زد رزمندگان تیپ سرافراز 44قهرمانانه دربرابراین پاتکها ایستادگی کردند .ودراین میان ایستادگی سرداردلاوررضارحمانی ونیروهایش که حماسه جاودان دیگری را برای تیپ 44حضرت قمربنی هاشم (ع) رقم زدند ستودنی بود .درغروب روز23بهمن ماه درزمانی که تانکهای دشمن پیشروی خود رابه سمت رزمندگان آغازکردند سردارارجمند بایک موتورسیکلت درحالی که یک قبضه آرپی جی به همراه داشت خودرابه خاکریزنیروهای خودی رساند ودودستگاه ازتانکهای دشمن رامورد اصابت قرارداد.دراین زمان گلوله خمپاره ای  درکناراو منفجرشد وترکش آن به سمت چپ سر سردارارجمند اصابت کرد .واین دلاور دشت فلارد اینگونه برات آزادی خود را ازدست سید الشهدا حسین ابن علی (ع)دریافت کرد وروح بلندش به ملکوت اعلی پیوست .

 

 

 

 

 

 

 

/ 11 نظر / 699 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فلاردی

بگو مایه افتخار است.

م/سعیدی

ما در فاو بودیم شنیدیم که گارد صدام با 100 فروند تانک ونیروهای کماندو قصد باز پس گیری فاو را دارد حقیقتا ما ترسیده بودسم پس از دفع این پاتک سنگین بعد شنیدیم تاشهید ارجمند با موتور تریل زیر رگبار خود را به تانک ها میرسانداو تنها می ماند اما انهدام 10 فروند تانک دسمن را به وحشت وزمینگیر میکند این شجاعت وفداکاری بی نظیر وآتش دودآنگونه که شاهدین نوروزعلی صیدالی و محمودی گفتند باعث ضعف مفرط دشمن و روحیه خودی ها شد؟؟؟؟؟؟؟؟ راستی الیاس ارجمند با چه دلی جراتی؟ تنها دست به این اقدام می زند ؟ آیا در طول جنگ کسی دست به چنین فداکاری زد؟ وآیا آقایانی که نبودند نباید تندیسی از این قهرمان در شهر بزنند ؟ می دانید اگر الیاس آن روز این فداکاری را نمی کردفقط از یک روستای فلارد 50 نفر کشته میشدندما بچه های ابو اسحاق همیشه او را دوست داشتیم وامروز هم بجه بازی های کسانی خود را پابه پای الیاس میدانند طنز می دانیم !!!!جانم دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا؟ خدایی الیاس ارجمند در جنگ نظیری نداشت ضمن پاسداشت همه جنگ آوران نظیری دارد معرفی بفرمایید ؟خساراتی که الیاس به دشمن واردکردحسابرسی

م/سعیدی

جواب سام: برادر سام ممنونامروز شاید خانواده این قهرمان خصوص پدر ومادرشدست رسی به سایت نداشته باشند شما و ما که در جنگ بودیم باید رسالت خود یعنی بیان حقیقت را منعکس کنیم اگر اطلاعات بیشتری داریدبنویسید.چگونه الیاس به خاطر من و شما وناموس ایران زجرها کشید به خاک دشمن می رفت گرسنه وتشنه تا من و شما در شب حمله در کمین نیفتیموکاری می کرد تا مادران دیگر مثل مادر خودش (رودم ؟رودم) نکنندو خلاصه او گویا جند فروند جت جنگی برای ایران بودزیرا در فاو مثلا مخازن نفت را قبل از رسیدن دیگران به آتش می کشد 10 فروند تانک را جنگی و کبرای جنگی باید بزنداما ویژنامه سپاه قمر بنی هاشم ع نوشت:خساراتی که الیاس ارجمند در جنگ به دشمن وارد کرد قبل حساب رسی نیست!!!!ناز شصت الیاس گویا اف 14 بود که البته مجال مقایسه نیست که تشریح کنم یک اف 14 چقدر قیمت دارد؟هزینه یک پروازش جقدر میشود؟چند دقیقه در منطقه خطر است؟ولی الیاس سوختش نان خشک و علف نی سلاحش وجعلنا و چند موشک آر پی جی بود ماموریتش:قابل شمارش نیست وبا هر سلاحی وگاها دست خالی می رفت کافی بود یک افسر عراق با خود بیاورد حقوقش هم 2500 تومان بود.جناب سام اگر اطلاعات بیشتری دارید زحمت آن را

مجید ارجمند یاسوج

من از استان کهکیلویه بویر احمد از برادر م.سعیدیبه خاطر بیانخاطرات از سردار ارجمند سپاسگزارم

خانواده

ما فرزند خود را می خواهیم؟ قرار چیز دیگری بود ؟ به نام حسنی و به کامحسینی گردید.چند میلیارد میدهیم ؟چیزی جای فرزند من را نمی گیرد ؟

خانواده

ما دلخوش این نیستیم که شما بگویید الیاس ارجمند قهرمانی بود سرداری بود چنین کرد چنان کرد ؟ای کاش ثانیه ای زنده میشد و درد و دلواپسی خود را می گفت .شاید فلانی دل خوش باشد.اما بر ما ستم شده و او در قیامت از دست شما که میدانید که هستید شاکی است؟

خانواده

دیگر فرزند الیاس بزرگ شده ونیاز به حقوق ندارد ما از دولت حقوق نمی خواهیم بهدیگرانی هم که از بابت خون الیاس حقوق می گیرند بر آنان حرام است حقوق آنان را قطع کنید چون او راضی نیست یعنی الیاس راضی نیست از بابت خون او کسی حقوق بگیرد.

حسین

با سلام : در جهان عرف است به آسیب دیده های جنگ مستمری و حقوق می دهند .وقتی فرزندی چون ارجمند شهید می شود .گر چه مادیات نمی تواند جوابگوی ثانیه ای از وجود شیفش باشد و با کوه الماس هم نمیشود جوابگوی کمبود این شهید شد ولی رسمی است و قانون که اندکحقوقی به باز ماندگان بدهند .و شما نزد خداوند برای اهدای خون این شهید فراموش نمی شوید.

دانشجویی که شاهدبرایم گفت

آخرین اخبار موثقی که داریم این سردار فداکار را در مقابل پاتک گارد ریاست جمهوری صدام با استعداد 100 فروند تانک در نزدیکی فاو تنها گذاشتند و او به تنهایی یا انهدام 10 فروند تانک تی 72 و 74 را منهدم و دشمن را زمینگیر میکند ؟؟؟با این حال او آنقدر چابک بود که دشمن نتوانست او رابزند .ولی رگبار منحنی زنی با خمپاره 60 و بر اثر ترکشی کوچک از ناحیه سر به شهادت رسید و در اطلاعیه لشکر قمر آمده بود .در مورد سردار رحمانی و سردارسید کمال فاضل که هر دو فرمانده گردان بودند اینگونه ضمن وصفی از آنان سردار رشید اسلام رحمانی سردار رشید اسلام سید کمال فاضل ولی در مورد شهید ارجمند آمده بود سردار رشید و فداکار اسلام ؟؟ واین فداکاری بخاطر همین جریان بود اگر چه این سردار دلاور را از ترس ناجوانمردانه تنها گذاشتند ولی او کسی نبود که میدان را خالی کند به حق الیاس ارجمند در رزم با دشمن نظیری نداشت ومایه افتخار برای کشور وشهر ما لردگان است.

فلاردی

با سلام و عرض ادب و احترام اول:به پیشگاه سردار شهید الیاس ارجمند و بعد خدمت خانواده محترمه) تنها حرف:باعث افتخار ماس الگویی که میتونم از سردار بگیرم اینه که ادامه راه الیاس باشم با تشکر