آخرین دستنوشته های سردارشهید محمدعلی شاهمرادی

ما تاریکی ودشواری رابرخود بذیرفتیم تاراه شماروشن باشد .ما جان خودراچون جرقه ای دراین فضاقراردادیم تا آسمان شما مهتابی گرددواگرازاین بس تباهی بدیدآمد بایدبه حال شماافسوس خورد .اگرستم کردندبرحال شمابایدگریست .ماتنهاچیزی که داشتیم وقابل تقدیم بود یعنی جان رافدای اسلام وهدف اسلامی خودکردیم .

محمدعلی شاهمرادی

/ 0 نظر / 44 بازدید