سرداررشیدسپاه اسلام سرهنگ پاسدارسید مرتضی هاشمی طاقانکی

.درسال 1352 سنت حضرت رسول اکرم (ص)راانجام دادکه ثمره این ازدواج دوفرزند پسر وپنج فرزند دخترمیباشدکه یکی ازپسرانش درسن نه سالگی به رحمت ایزدی پیوست . .سید مرتضی تاسال 1358درکارخانه gia بندرعباس مشغول به کاربود وپس ازتعطیلی این کارخانه بدلیل اعتصاب کارگران درجریان انقلاب اسلامی با شناخت کاملی که پس ازشرکت درمجالس سخنرانی طرفداران حضرت امام خمینی ورویای صادقانه ای که باتوسل به ایمه اطهار دیده بود  بدست آورد درجرگه پیروان راستین امام خمینی درآمد ودرهمان سال به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد سید مرتضی ازجمله رزمندگان  پیشکسوت جنگ بود وبا برپایی غایله آفرینی منافقین درمنطقه کردستان جزو نخستین رزمندگانی بود که درقالب یک گروه دوازده نفری ازشهرکرد به کردستان اعزام شد

.ودرصحنه های نبرد دلاوریهای زیادی ازخود نشان داد  وبواسطه همین شجاعتها بود که مورد توجه فرماندهان وقت قرارگرفت ومسوولیتهایی به وی واگذارشد که ازان جمله فرماندهی یک گروه ازرزمندگان درعملیات شوش فرماندهی دسته خط شکن المهدی (عج)درعملیات فتح المبین وفرماندهی گروهان درعملیات خیبر .سردارهاشمی درعملیات خیبردرجزیره مجنون به همراه سرداردلاورشهید نوروزی درمقاومتی جانانه درمقابل دشمن ایستادگی کردند وپس از بمب باران شیمیایی منطقه توسط دشمن ودر زمان بازگشت تمامی نیروهای تحت امرشان جزو آخرین نفراتی بودند که منطقه راترک کردنددرحالی که طبق قواعد نظامی دنیا  یک فرمانده میتواند  قبل از نیروهای تحت امرش منطقه راترک نماید .  سید مرتضی درگوشه ای ازخاطراتش اینگونه نقل میکنند که :پس ازاتمام عملیات خیبر نیروها به ترتیب سوارقایق میشدند وبازمیگشتند سردارنوروزی تلاش میکرد تمام بچه هارابه سلامت به عقب بازگرداند .دراین لحظات منطقه بمب باران شیمیایی شد  سردارنوروزی هم شیمیایی شد وبرزمین افتاد وبااینکه وضعیت اوبسیاروخیم بود مرتبا به من سفارش میکرد آقاسید تورابه جدت قسم میدهم که بچه هارازودترازمنطقه بیرون ببر به اوقول دادم تا جان دربدن دارم درمنطقه بمانم وبچه هارابه عقب بفرستم .من وشهید نوروزی جزو آخرین نفراتی بودیم که ازجزیره خارج شدیم .سردارنوروزی بواسطه همان جراحات ناشی ازگازخردل درتاریخ 28/12/62 به شهادت رسید وسید مرتضی به شدت شیمیاییی شد که به لطف خداوند پس ازدوماه معالجه بصورت معجزه آسایی بهبود یافت وبلافاصله با سینه ای مجروح راهی منطقه شد .

سردارهاشمی درعملیات بدرنیز شرکت نمود ودراین عملیات نیز به شدت مجروح شد به طوری که همرزمانش گمان کردند که به شهادت رسیده است  .وی آن واقعه راچنین نقل میکند :       درخلال عملیات بدرازناحیه پا به شدت مجروح شدم وچنین ساعت پایم خونریزی کرد .چندین روزبود که غذای درستی نخورده بودم وبی رمق درداخل یک کانال افتاده بودم چندین بارعراقیها ازبالای سرم گذشتند ونگاهی به من انداختند وفکرکردن که شهید شده ام اعتنایی نکردند .خودم هم یک درصد احتمال زنده ماندن نداشتم ومرتبا سوره هایی ازقران را که ازحفظ بودم قرایت میکردم .وازخداوند طلب مغفرت میکردم .منطقه تقریبا دردست دشمن افتاده بود تااینکه تعدادی نیروی تازه نفس خودی به منطقه آمدند ودشمن رامجبوربه عقب نشینی کردند .بعد ازفرارعراقیها سرهنگ پاسدار  همایون امیرخانی یکی ازرزمندگان مهربان ودلسوز مرا برروی دوش خود گذاشت وراه افتاد زمانیکه به گردان توحید رسید یم سردار شهید ایرج آقا بزرگی بلافاصله تاوضعیت مرا دید به سرهنگ امیرخانی  گفت آقا سید رازمین بگذارید اوشهید شده .وبه بچه های گردان میگفت برای آقا سید فاتحه بخوانید .آنها مشغول قرایت فاتحه بودند ومن هرچه تلاش میکردم که به آنها بگویم زنده ام نمیتوانستم .سید مرتضی پس ازیک دوره درمانی طولانی وبهبود نسبی درحالی که به کمک عصای زیربغل راه میرفت مجدداراهی جبهه گردید گویی این همه عارضه شیمیایی وجراحاتی که به اووارد شده بود ذره ای خلل دراراده وایمان اوبوجود نیاورده بود دراین اعزام بعنوان مسوول محور درمنطقه شلمچه مشغول خدمت گردید تا اینکه جنگ به پایان رسید پس ازاعلام آتش بس بازهم ازپای ننشست ودرسنگرمبارزه بامنافقین ودفاع ازمرزهای غربی کشورمان راهی کردستان شد .به جایی که هشت سال قبل اولین حضورش درجنگ را آغاز کرده بود .بدون شک سید مرتضی ازرزمندگانی بود که ازآغازجنگ تاسالها پس ازاتمام آن مردانه جنگید وبه عهدی که باامام خود بسته بود وفادارماند وبا جسمی مجروح وقلبی داغدارازیاران سفرکرده نهایتا درتاریخ .... دراثر صدمات  شدید گازهای شیمیایی که درعملیات خیبر برجسم نازنینشآورده بود  خودرا به غافله یاران سفرکرده اش رسانید وعزت  ابدی رابرای خود وسند افتخاری برای کشور ومردم زادگاه خود گرید .

 

/ 3 نظر / 86 بازدید

با سلام وتشکر از سایت خوبتان اگر کمی هم دقت چاشنی کارتان کنید عالیست مثلا همین سید شهید سیذ مرتضی را نوشته اید سرداررشیدسپاه اسلام سرهنگ پاسدارسید مرتضی هاشمی طاقانکی اگر سردار است سرهنگ چیست؟

ياس

ممنون عالي بود خدا رخمت كند همه شهدا را به خصوص شهيد عالي قدر شهر خودمون يردار هاشمي را

سلام بهتر است بجا ی کلمه سر هنک -سردار می نوشتید عکس با درجه سرداری است