سردارشهید سرتیپ کریم بیاتی اشکفتکی

با آغازمبارزات مردمی درجریان وقایع انقلاب اسلامی با توزیع اعلامیه های امام خمینی فعالیتهای سیاسی خودراآغازکرد .کریم همزمان با تحصیل درایام تعطیلات درکوره های آجرپزی که ازسخت ترین مشاغل محسوب میشود فعالیت میکردوهمچنین به فعالیتهای فرهنگی وورزشی میپرداخت .ازفعالیتهای فرهنگی آن شهید میتوان به تاسیس کتابخانه مسجد جامع اشکفتک اشاره کرد کتابخانه ای که بعدها توسط جهادسازندگی توسعه یافت .شهید بیاتی هم به پرورش فکروهم به پرورش جسم اهمیت میداد ودررشته های ورزشی کوهنوردی ورزمی فعالیت مینمود .پس از اتمام دوران دبیرستان درسال 61 دراولین کنکورسراسری شرکت نمود وبا توجه به هوش واستعدادسرشاری که داشت دررشته دندانپزشکی مشهد قبول شد اما درآن روزگار حضوردرصحنه های نبرد برای وی ارجح ترازدانشگاه بود وبا یک انتخاب آگاهانه جنگ وجهاد را بردانشگاه ترجیح دادووارد دانشگاه افسری شد  وپس ازگذراندن دوره های سخت آموزشی بعنوان جمعی لشکرثامن الایمه (ع)عازم کربلای ایران شد سردارشهید بیاتی درصحنه های نبرد رشادتهای زیادی ازخودنشان دادوبارها مورد تشویق فرماندهان وقت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نظیر امیر صیادشیرازی وفرماندهان عالی لشکر77خراسان قرارگرفت .درعملیات والفجر8 مسولیت شناسایی قسمتی ازمنطقه درمحورپاسگاه کوت سواری درسمت شلمچه  به گردان شهادت به فرماندهی سرداربیاتی ودکترتاری  واگذارمیگرددگردان داوطلبان شهادت گردانی بود متشکل ازنیروهای ارتش وسپاه وبسیج .همرزمان شهید بیاتی ا ذعان به شجاعت بی نظیراومیدهند واورااعجوبه ای درعرصه نبرد میدانندوبه استناد کارنامه اودرعرصه شناسایی ازوی بعنوان   یکی ازپرکارترین فرماندهان یادمیکنند. .سرداربیاتی به کرات با لباس غواصی جهت شناسایی وارد خاک دشمن میشود ودراین رفت وآمدهای اطلاعاتی ازوسایل نیروهای عراقی غنایمی رابرای دوستان وهمرزمان به ارمغان می آورد که نشان ازجسارت وشجاعت بالای اوبوده است . درعملیات والفجر8لشکر77ثامن الایمه درمحورشلمچه وپتروشیمی عملیات  ایذایی بزرگی راآغازنمود و درشب عملیات درتاریخ 20بهمن 1364 گردان ویژه شهادت درمنطقه کوت سواری شلمچه ماموریت داشت پس از سقوط پاسگاه وشکستن خط دشمن منطقه را تصرف نمایند که دراین عملیات سرداربیاتی با توجه به اینکه بعنوان فرمانده گردان میبایست عقب تر ازنیروهای تحت امرش حضورداشته باشد اما با اسراروپافشاری به سرهنگ مافوق خود بعنوان فرمانده غواصان جلوترازنیروهای تحت امرش بعنوان غواص خط شکن درعملیات شرکت میکند وپس ازیک نبرد سنگین ودلاورانه وشکستن خطوط مستحکم دشمن  به همراه نه نفرازغواصان همرزمش به آرزوی دیرینه اش که شهادت ولقاالله بود دست یافت وبه  کسب درجه رفیع شهادت نایل شد .پیکرمطهرآن شهید پس از مدت هجده ماه به زادگاهش منتقل شد ودرگلستان شهدای اشکفتک آرام گرفت تا سند افتخاری برای ایران وهمشهریانش باشد .

((ای جمع شهدا  ای ناظرین به افعال ما –مارانیزدرنظرداشته باشید وجای ماراخالی بگذارید .وبه جمع خود فراخوانید .هرچندکه مالیاقت رسیدن به جماعت شمارانداریم ولی به امیدن پیمودن راه شما زندگی میکنیم –فرازی ازدستنوشته های شهید بیاتی ))

/ 0 نظر / 34 بازدید